1- Kuziondoa Pesa za Haramu 2- Udanganyifu katika Biashara

98

Kwa: Yusuf Abu Islam

Maswali:                                                  

Assalamu Alaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuhu Amiri wetu, Allah akupandishe daraja na alete ushindi wa ummah huu mikononi mwako.

Nina maswali mawili:

La kwanza: katika jibu lako la swali kwa ndugu yetu kuhusiana na hisa, ulisema: ukimpa mamlaka mamako ambaye ni kafiri kuuzia hisa, ndani ya muda fulani, baada ya kujua kuwa hisa (shares) zimeharamishwa, ni lazima pia uziondoe faida za hisa zako hizo ndani ya muda fulani pia kwa kuzitumia kwa ajili ya maslahi ya Waislamu. Je, kuna dalili gali inayoashiria kuwa azitumie kwa ajili ya maslahi ya Waislamu wakati kisheria yeye siye mmiliki wa pesa hizi, iweje basi aruhusiwe kuzitumia?

La pili: nafanya kazi katika sekta ya uuzaji mboga kama mchuuzi. Nanunua kutoka sokoni ambalo liko umbali wa kilo mita arubaini kutoka mahali nilipo. Baadhi ya wakati hukuta ubovu katika bidhaa… Ni katika desturi kuwa ikiwa mmiliki wa duka la reja reja ataambiwa arudishe bidhaa iliyo haribika ataruhusiwa kurudisha kwa bei chache kuliko alivyo nunulia. Ikiwa nitarudisha bidhaa siku hiyo hiyo, gharama za usafiri zitakuwa juu kuliko hiyo bei. Je, hii ni ridhaa (indemnity) yaani tofauti baina ya bei ya bidhaa zilizo haribika na ambazo hazija haribika? Je, na ile takhfifu (discount) ambayo tunaitisha ni haramu kuichukua?

Jibu:

Wa Alaikum Assalam Wa Rahmatullah Wa Barakatuhu

Kwanza: Jibu la swali la kwanza kuhusu matumizi ya pesa za haramu:

1- Yaoneka kana kwamba ulichanganyikiwa na kudhani kuwa maneno yetu: “Ni lazima uziondoe faida za hisa zako katika muda huu wa miezi mitano na uzitumie kwa ajili ya maslahi ya Uislamu na Waislamu” yalimaanisha sadaqa, yaani, kuwa mtu atapata thawabu kwa kuzitumia pesa hizi kwa maslahi ya Waislamu, lakini kadhia sio hivyo, tume sema “ziondoe”, yaani, kama ambaye una vitu visivyo hitajika nyumbani kwako na wataka kuvitoa, bila shaka utaviweka mahali panapo stahili, yaani, hutavichukua vitu hivi na kuvitupa barabarani, na kisha kudai kuwa umeviondoa, badala yake utavichukua na kuviweka mahali panapo stahili, na hii ya maanisha kuwa utachagua mahali panapo faa zaidi kuviweka, au sio? Si itakuwa ni ukosefu wa busara kuvichukua vitu hivi vya ziada na kuvitupa barabarani na kusababisha madhara kwa watu?

Ndio maana tukasema anapaswa kuziondoa faida hizi na kuzitumia kwa maslahi ya Waislamu, na kamwe hapaswi kuzichukua pesa hizi na kwa mfano kuzitupa chini, au kuzitia katika sehemu ya taka! Ndugu yangu Yusuf, ni lazima aziondoe na kuziweka mahali panapo stahili. Lakini kamwe haita chukuliwa kuwa ni sadaqa kwake na kulipwa thawabu kutokana nayo. Amepokea Ahmad katika Musnad yake kutoka kwa Abdullah Ibn Mas’ood, aliye sema kuwa Mtume wa Allah (saw) amesema:

«… وَالذي نفسي بيده…لَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالًا مِنْ حَرَامٍ، فَيُنْفِقَ مِنْهُ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيهِ، وَلَا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيُقْبَلَ مِنْهُ، وَلَا يَتْرُكُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ، وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ، إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يَمْحُو الْخَبِيثَ»

“…Naapa kwa yule ambaye nafsi yangu imo mikononi mwake… mja hato chuma mali ya haramu kisha akaitumia kisha akabarikiwa kutokana nayo, wala hataitolea sadaqa kisha ikakubaliwa sadaqa yake, wala hato itelekeza (mali hiyo) nyuma ya mgongo wake isipokuwa itakuwa ni zawadi yake ya kumpeleka motoni. Allah ‘azza wa jalla hafuti jambo baya kwa baya, lakini hufuta jambo baya kwa zuri, hakika uovu haufuti uovu.”     

2- Kwa taarifa zaidi, imesimuliwa wazi wazi na wanazuoni wa fiqhi kuwa mtu anapaswa kuiondoa mali ya haramu kulingana na sheria. Wame nukuu kama dalili yale yaliosimuliwa kutoka kwa Asim Ibn Kulaib kutoka kwa babake kuhusu bwana mmoja wa kianswari. Alisema:

“Tulitoka na Mtume wa Allah kwenda katika mazishi, nikamuona Mtume (saw) katika kaburi akimshauri mchimba kaburi: chimba nafasi kubwa ya sehemu ya miguu na kichwa, aliporudi, alipokewa na mjakazi wa mwanamke, akamletea chakula, kisha akaweka mikono yake juu ya chakula, na watu wakafuata na kula, baba zetu wakamtazama Mtume wa Allah (saw) huku akiendelea kutafuna, Mtume (saw) akasema:

«إني أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها»

“Mimi na hisi kutoka katika nyama hii kuwa kondoo huyu alichukuliwa pasi na idhini ya wenyewe”, yule mwanamke akasema: “Ewe Mtume wa Allah, nilimtuma kwa Baqi kuninunulia kondoo lakini hakupata, kwa hivyo nikamtuma kwa jirani yangu – aliye nunua kondoo – ili aniletee ni mnunue kwa bei yake, lakini hilo halikutokea, nilimtuma kwa mke wake, na yeye (mke) akaniletea kondoo huyo, Mtume (saw) akasema:

«أطعميه الأسارى»

“Walishe kondoo huyo mateka”

Katika riwaya nyengine, neno lililo tumika lilikuwa na maana pana zaidi kuliko ‘maslahi ya Waislamu’; walizungumzia kuhusiana na mas’ala jumla ya sehemu ambazo sadaqa inaweza kutumiwa kwa mfano:  kuwapa masikini au kujenga misikiti kwa sababu haya ni miongoni mwa mambo ambayo sadaqa yaweza kutumika kwayo. Hii ndio rai ya madh’habu ya Abu Hanifa: Imesimuliwa kutoka katika Hashiyat Ibn ‘Abidin (3/223), na Al-Malik katika Al Jami’ Li Ahkam Al Qur’an na Qurtubi (3/366).

Baadhi ya wanazuoni wamesema “kutumia katika njia ya Allah” maana yake ni “Jihad”. Mmoja kati ya wanaobeba rai hii ni Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyah, ambaye amesema katika “Majmoo’ Al-Fatawa (28/401)’, ((Hata kama mtu amepata mali ya haramu mikononi mwake na hakuweza kuiregesha kwa mwenyewe kwa kutomjua, na kadhalika… basi aitumie katika njia ya Allah, hivi ndivyo inavyostahili kutumiwa. Mtu mwenye madhambi mengi tiba yake ni Jihad; na mtu ambaye ataka kujikomboa na haramu na kutubia lakini hana uwezo wa kuirudisha mali kwa wenyewe, basi na aitumie katika njia ya Allah kwa niaba ya wamiliki wake, kwani hii ndio njia ya amali njema itakayo kuwa ndio mkombozi wake kutokana na malipo ya Jihad…)). Na kuna riwaya nyengine nyingi.

Pili, jibu la swali la pili kuhusu kazi yako ya kuuza mboga, na haya ndio maneno ya swali  lako:

(Nafanya kazi katika sekta ya uuzaji mboga kama mchuuzi. Nanunua kutoka sokoni ambalo liko umbali wa kilo mita arubaini kutoka mahali nilipo. Baadhi ya wakati hukuta ubovu katika bidhaa… Ni katika desturi kuwa ikiwa mmiliki wa duka la reja reja ataambiwa arudishe bidhaa iliyo haribika ataruhusiwa kurudisha kwa bei chache kuliko alivyo nunulia. Ikiwa nitarudisha bidhaa siku hiyo hiyo, gharama za usafiri zitakuwa juu kuliko hiyo bei. Je, hii ni ridhaa (indemnity) yaani tofauti baina ya bei ya bidhaa zilizo haribika na ambazo hazija haribika? Je, na ile takhfifu (discount) ambayo tunaitisha ni haramu kuichukua?) Mwisho wa nukuu.

Jibu lake limefafanuliwa katika (kitabu cha) “Nidhamu ya Uchumi katika Uislamu” katika sura ya ‘Udanganyifu katika Biashara’ (Kitabu cha Kiigereza, ukurasa wa 210/ kitabu cha kiarabu, ukurasa 193), kinaeleza:

(… Muislamu haruhusiwi kudanganya katika bidhaa au pesa. Bali anatakikana kuonyesha dosari ilioko katika bidhaa, na kueleza udanganyifu katika pesa.  Haruhusiwi kudanganya katika bidhaa kwa lengo la kuisambaza au kuiuza kwa bei ya juu. Wala haruhusiwi kudanganya katika pesa ili ikubalike kama bei ya bidhaa. Hii ni kwa sababu kuharamishwa haya na Mtume (saw) kulikuwa kwa kukatikiwa. Ibn Majah asimulia kutoka kwa ‘Uqbah ibn ‘Amir kwamba Mtume (saw) amesema:

«المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلاّ بيّنه له»

 “Muislamu ni ndugu ya Muislamu, wala si halali kwa Muislamu kununua bidhaa yenye dosari kutoka kwa ndugu yake isipokuwa amuonyeshe dosari hiyo.”

Bukhari pia asimulia kutoka kwa Hakeem ibn Hizam kwamba Mtume (saw) amesema:

«البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما»

“Wafanyi biashara wawili (muuzaji na mnunuzi) wanakhiari (kutimiza au kuvunja mkataba wa biashara yao) kabla hawaja tengana. Ikiwa walikuwa waaminifu na wakabainisha (bidhaa na pesa) biashara yao itabarikiwa. Lakini ikiwa walificha (dosari) na kudanganya baraka ya biashara yao itaondolewa.”

Mtume (saw) asema:  «ليس منا من غش»“Si katika sisi anaye tudanganya (katika biashara)”, kama inavyosimuliwa na Ibn Majah na Abu Dawud kutoka kwa Abu Hurayrah. Yeyote atakaye pata pato kupitia ghushi au udanganyifu haitakuwa milki yake halali (kisheria), kwa sababu udanganyifu sio miongoni mwa njia za kisheria za umilikaji, bali ni katika njia za haramu za umilikaji na kwa hivyo kitu hicho (kilicho patikana kupitia udanganyifu) ni mali ya haramu (Suht). Mtume (saw) asema: «لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به»  “Nyama yoyote (mwilini mwa binadamu) iliyo mea kutokana na mali ya haramu (suht) haiingii peponi, moto ndio aula kwa nyama hiyo”, imepokewa na Ahmad kutoka kwa Jabir ibn Abdullah. Ikiwa gushi itatokea kwa bidhaa au pesa, mtu aliye danganywa ana khiari ya kuvunja mkataba au kuendelea nao. Kwa hivyo ikiwa mnunuzi atakhiari kubakia na bidhaa yenye dosari na kuchukua ridhaa, yaani, tofauti ya bei baina ya bidhaa nzima na bidhaa yenye dosari, hana haki ya kufanya hivyo, kwa sababu Mtume (saw) haku ruhusu uchukuaji wa ridhaa (indemnity); bali ilitoa khiari baina ya mambo mawili: «إن شاء أمسك، وإن شاء ردها» “Akipenda aichukue na akipenda airudishe”, kama inavyo simuliwa na Bukhari kutoka kwa Abu Hurairah.

Kwa hivyo, unapopata dosari katika bidhaa baada ya kuinunua, una khiari ya kuirudisha kwa mwenyewe na kuchukua bei uliyo nunulia, au kuikubali na kubakia nayo… lakini huwezi kubakia nayo kwa kupokea ridhaa kiasi fulani yaani tofauti ya bei kati ya bidhaa nzima na zilizo na dosari. Ama kuhusu masafa marefu yaliyopo kati yako na sokoni unako nunua bidhaa zako, haiathiri hukmu hii. Kama ilivyo katika hadith, una khiari tu ya mambo mawili:

«إن شاء أمسك، وإن شاء ردها»

“Akipenda aichukue na akipenda airudishe”,

kama inavyo simuliwa na Bukhari kutoka kwa Abu Hurairah.

15 Shawwal 1438 HIJRI

9/7/2017 MILADI

98 Comments
 1. Davidseade says

  https://drugsoverthecounter.shop/# is zofran over the counter

 2. Berniejen says

  https://over-the-counter-drug.com/# where can i buy viagra over the counter

 3. RichardRiT says
 4. RichardRiT says

  over the counter medication for uti pills like viagra over the counter

 5. Berniejen says

  https://over-the-counter-drug.com/# over the counter cold sore medicine

 6. Larrygof says

  over the counter sleep aids that work yeast infection treatment over the counter

 7. RichardRiT says

  pills like viagra over the counter over the counter nausea medicine

 8. Larrygof says

  over the counter antibiotic sleeping pills over the counter

 9. ThomasAneld says

  https://stromectol.science/# ivermectin where to buy

 10. ThomasAneld says

  https://stromectol.science/# stromectol 12mg online

 11. Kevincam says

  Read information now. Drugs information sheet.
  ivermectin cream cost
  Top 100 Searched Drugs. Prescription Drug Information, Interactions & Side.

 12. Zacharyemids says

  Everything information about medication. Some trends of drugs.
  stromectol uk buy
  Definitive journal of drugs and therapeutics. Commonly Used Drugs Charts.

 13. Ronaldrhish says

  Read information now. Read information now.
  stromectol 3 mg
  Everything about medicine. Generic Name.

 14. JamesCloum says

  Drug information. Get here.
  https://stromectolst.com/# ivermectin 3 mg
  Get warning information here. Everything about medicine.

 15. Jessesoica says

  Get information now. Read here.
  https://stromectolst.com/# stromectol cvs
  Long-Term Effects. safe and effective drugs are available.

 16. Ronaldrhish says

  Commonly Used Drugs Charts. All trends of medicament.
  stromectol for sale
  Everything information about medication. Get warning information here.

 17. Zacharyemids says

  Best and news about drug. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  buy ivermectin canada
  Read information now. safe and effective drugs are available.

 18. Ronaldrhish says

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Medscape Drugs & Diseases.
  https://stromectolst.com/# cost of ivermectin 1% cream
  Get here. earch our drug database.

 19. Ronaldrhish says

  Everything information about medication. Get here.
  stromectol for humans
  Get here. Everything information about medication.

 20. Kevincam says

  Read information now. All trends of medicament.
  stromectol 3 mg dosage
  Get information now. Definitive journal of drugs and therapeutics.

 21. Jessesoica says

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Some are medicines that help people when doctors prescribe.
  ivermectin 6
  All trends of medicament. Get warning information here.

 22. Kevincam says

  Read now. Some are medicines that help people when doctors prescribe.
  buy stromectol canada
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 23. Ronaldrhish says

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Everything information about medication.
  https://stromectolst.com/# ivermectin 3mg tablets
  Get here. Prescription Drug Information, Interactions & Side.

 24. Zacharyemids says

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. What side effects can this medication cause?
  https://stromectolst.com/# ivermectin 1 topical cream
  Drug information. Read now.

 25. Donaldser says

  Everything information about medication. Top 100 Searched Drugs.
  can i get cheap mobic without a prescription
  Everything information about medication. Get information now.

 26. Jamesgef says

  All trends of medicament. Get warning information here. https://avodart.science/# can i order cheap avodart no prescription
  Commonly Used Drugs Charts. Read information now.

 27. DavidCor says

  Get information now. Definitive journal of drugs and therapeutics.
  how to get nexium
  Top 100 Searched Drugs. Drugs information sheet.

 28. Donaldser says

  All trends of medicament. Drug information.
  where to buy cheap nexium no prescription
  Get here. Drug information.

 29. DavidCor says

  drug information and news for professionals and consumers. Drug information.
  https://lisinopril.science/# prinivil 5mg tablet
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. п»їMedicament prescribing information.

 30. Williebow says

  Everything information about medication. Everything what you want to know about pills. get generic avodart now
  Everything information about medication. What side effects can this medication cause?

 31. Donaldser says

  earch our drug database. Everything information about medication.
  https://mobic.store/# how to buy generic mobic no prescription
  Medscape Drugs & Diseases. earch our drug database.

 32. Jamesgef says

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. What side effects can this medication cause? avodart buy
  Top 100 Searched Drugs. Definitive journal of drugs and therapeutics.

 33. JamesCloub says

  Actual trends of drug. Read here.
  https://mobic.store/# where can i buy generic mobic tablets
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Get here.

 34. Williebow says

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Read information now.
  lisinopril 20 mg for sale
  Get here. safe and effective drugs are available.

 35. Davidnon says

  Commonly Used Drugs Charts. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  buy propecia without prescription
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Cautions.

 36. AaronBiabe says

  Drugs information sheet. safe and effective drugs are available.
  https://finasteridest.online where to buy propecia online
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Definitive journal of drugs and therapeutics.

 37. Dennissic says

  safe and effective drugs are available. Get here.
  zithromax 250mg
  Cautions. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 38. Davidnon says

  Best and news about drug. Everything information about medication. https://amoxicillins.com/ amoxicillin online no prescription
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Read information now.

 39. Dennissic says

  Long-Term Effects. Read information now. https://amoxicillins.com/ buy amoxicillin
  Get information now. Commonly Used Drugs Charts.

 40. JamesVonee says

  Top 100 Searched Drugs. Long-Term Effects.
  zithromax online paypal
  Long-Term Effects. drug information and news for professionals and consumers.

 41. Davidnon says

  Read information now. Read now.
  https://azithromycins.com/ zithromax cost australia
  Medicament prescribing information. Get information now.

 42. JamesVonee says

  safe and effective drugs are available. Everything what you want to know about pills.
  https://azithromycins.online/ zithromax 250
  drug information and news for professionals and consumers. Commonly Used Drugs Charts.

 43. Dennissic says

  All trends of medicament. Read here.
  zithromax azithromycin
  Commonly Used Drugs Charts. Actual trends of drug.

 44. Davidnon says

  Get information now. Read information now.
  zithromax 500 mg lowest price drugstore online
  Top 100 Searched Drugs. Medicament prescribing information.

 45. JamesVonee says

  Cautions. Everything information about medication.
  https://finasteridest.online buying cheap propecia no prescription
  safe and effective drugs are available. Cautions.

 46. Donaldfoext says

  Medscape Drugs & Diseases. п»їMedicament prescribing information.
  zithromax 250 mg australia
  Definitive journal of drugs and therapeutics. Commonly Used Drugs Charts.

 47. AaronBiabe says

  Drugs information sheet. Some trends of drugs.
  https://finasteridest.com/ buy propecia online
  п»їMedicament prescribing information. Drug information.

 48. JamesVonee says

  Some trends of drugs. Read information now.
  how to get zithromax
  safe and effective drugs are available. Drugs information sheet.

 49. Philipzoose says

  Cautions. Top 100 Searched Drugs.
  https://edonlinefast.com ed pills
  Some trends of drugs. What side effects can this medication cause?

 50. Efrenmof says

  Some trends of drugs. Get warning information here.
  https://edonlinefast.com ed pills gnc
  Drug information. Some trends of drugs.

 51. RobertAsten says

  Definitive journal of drugs and therapeutics. Get warning information here.
  male erection pills
  Read information now. п»їMedicament prescribing information.

 52. MortonNic says

  Read here. Cautions.
  https://edonlinefast.com best over the counter ed pills
  Drugs information sheet. Commonly Used Drugs Charts.

 53. Donaldfoext says

  Everything what you want to know about pills. Everything what you want to know about pills. buy cheap amoxicillin online
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Commonly Used Drugs Charts.

 54. Philipzoose says

  Get information now. Everything about medicine.
  pills for ed
  Read information now. Drug information.

 55. RobertAsten says

  Some trends of drugs. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  ed dysfunction treatment
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Drugs information sheet.

 56. MortonNic says

  Generic Name. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  https://edonlinefast.com compare ed drugs
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Definitive journal of drugs and therapeutics.

 57. EdgarWeign says

  Medicament prescribing information. Get warning information here.
  prescription drugs without prior prescription
  Some trends of drugs. earch our drug database.

 58. VictorDek says

  Get here. What side effects can this medication cause?
  canadian drug pharmacy
  Actual trends of drug. Generic Name.

 59. RobertAsten says

  Actual trends of drug. Everything what you want to know about pills.
  legal to buy prescription drugs without prescription
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Read information now.

 60. MichaelSom says

  Some trends of drugs. drug information and news for professionals and consumers.
  https://canadianfast.com/# prescription drugs online without
  Long-Term Effects. Read here.

 61. EdgarWeign says

  Drugs information sheet. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  https://canadianfast.com/# best canadian online pharmacy
  Generic Name. Prescription Drug Information, Interactions & Side.

 62. JeffreyAnern says

  Drug information. Read information now.
  prescription drugs canada buy online
  Commonly Used Drugs Charts. Prescription Drug Information, Interactions & Side.

 63. VictorDek says

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Some are medicines that help people when doctors prescribe.
  https://canadianfast.online/# canadian online drugstore
  earch our drug database. Definitive journal of drugs and therapeutics.

 64. RobertAsten says

  Read now. Drugs information sheet.
  https://canadianfast.com/# prescription drugs online without
  Drugs information sheet. Actual trends of drug.

 65. JeffreyAnern says

  Commonly Used Drugs Charts. Medscape Drugs & Diseases.
  pain meds without written prescription
  Read now. Definitive journal of drugs and therapeutics.

 66. EdgarWeign says

  safe and effective drugs are available. Read now.
  canada drugs online
  Top 100 Searched Drugs. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 67. MichaelSom says

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Read information now.
  canadian pharmacy cialis 20mg
  Top 100 Searched Drugs. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 68. JeffreyAnern says

  Read now. Get warning information here.
  canadian drug pharmacy
  drug information and news for professionals and consumers. Some trends of drugs.

 69. EdgarWeign says

  Medicament prescribing information. Actual trends of drug.
  canadian pharmacy prices
  Drugs information sheet. Read here.

 70. RobertAsten says

  Generic Name. safe and effective drugs are available.
  pet meds without vet prescription canada
  Best and news about drug. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 71. VictorDek says

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. earch our drug database.
  https://canadianfast.com/# canadian online drugs
  Long-Term Effects. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 72. JeffreyAnern says

  п»їMedicament prescribing information. Some are medicines that help people when doctors prescribe.
  canadian pharmacy ltd
  Everything about medicine. Commonly Used Drugs Charts.

 73. CharlesSmipt says

  safe and effective drugs are available. Top 100 Searched Drugs.
  https://viagrapillsild.com/# discount viagra india
  Get here. Read here.

 74. Sammyhek says

  Drugs information sheet. Prescription Drug Information, Interactions & Side.
  best viagra deals from india
  Everything about medicine. Medscape Drugs & Diseases.

 75. BradleyLab says

  Long-Term Effects. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  https://viagrapillsild.online/# no prescription viagra vipp
  Get information now. Drug information.

 76. CharlesSmipt says

  Some trends of drugs. Get here.
  https://viagrapillsild.online/# seldenafil
  drug information and news for professionals and consumers. earch our drug database.

 77. BillyShilk says

  Read information now. Commonly Used Drugs Charts.
  sildenafil prescription discount
  Actual trends of drug. Top 100 Searched Drugs.

 78. BradleyLab says

  Get information now. What side effects can this medication cause?
  sildenafil citrate 100mg pills
  Actual trends of drug. Get information now.

 79. RobertTet says

  Drug information. Read here.
  cialis pills overnight
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Everything about medicine.

 80. Sammyhek says

  Read here. п»їMedicament prescribing information.
  https://tadalafil1st.online/# viagra vs cialis side effects
  Commonly Used Drugs Charts. Get here.

 81. Alberthix says

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. All trends of medicament.
  cialis 20 mg soft
  Long-Term Effects. Some trends of drugs.

 82. WillisNag says

  Cautions. Everything about medicine.
  https://tadalafil1st.online/# tadalafil without prescription
  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Everything about medicine.

 83. RobertTet says

  Best and news about drug. Long-Term Effects.
  free cialis in canada
  earch our drug database. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 84. MorrisSep says

  Everything what you want to know about pills. What side effects can this medication cause?
  https://tadalafil1st.online/# generic tadalafil from canada
  Best and news about drug. Get information now.

 85. WillisNag says

  Get here. Definitive journal of drugs and therapeutics.
  where to buy tadalafil in singapore
  What side effects can this medication cause? Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 86. Sammyhek says

  Best and news about drug. Long-Term Effects.
  buy generic cialis in canada
  Medscape Drugs & Diseases. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 87. RobertTet says

  Best and news about drug. Cautions.
  tadalafil 10 mg canadian pharmacy
  Read information now. Best and news about drug.

 88. WillisNag says

  Everything about medicine. Everything about medicine.
  cialis online canada
  Long-Term Effects. All trends of medicament.

 89. RobertTet says

  Best and news about drug. Long-Term Effects.
  paypal cialis
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. What side effects can this medication cause?

 90. MorrisSep says

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  cialis delivered in 24 hours
  Top 100 Searched Drugs. Best and news about drug.

 91. Michaelguh says

  safe and effective drugs are available. All trends of medicament.

  https://zithromaxa.fun/ zithromax buy online no prescription
  Everything what you want to know about pills. Actual trends of drug.

 92. Michaelguh says

  Definitive journal of drugs and therapeutics. Get here.

  https://clomidc.fun/ cost clomid
  Read information now. Generic Name.

 93. I truly appreciate your technique of writing a blog. I added it to my bookmark site list and will

 94. Live TV says

  Wonderful post! We will be linking to this great article on our site.Live TV

 95. free uk horse racing stream says

  very satisfying in terms of information thank you very much.-vox livestream jetzt

 96. lovecoryna says

  hi im Sweet melons when you see them youl say those are sweet

 97. boys hey dude shoes says

  I appreciate you sharing this blog post.hanks Again. – girls hey dudes

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.