Namna sita za riba

144

Maswali:

Suali la Ayn Alhak

Assalam Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakaatuhu Mheshimiwa Sheikh wetu, Mwenyezi Mungu aw akuwezeshe na akupe ushindi kutoka kwake na akujaalie Hizb (chama) na Ummah

Ninalo swali kuhusu kuuza tende katika hali ambapo zitakuwa zinapatikana katika namna saba zilizotajwa katika Hadith inayoongelea Mabadilishano (Mubaadalah). Je, inajuzu kuuza tende kwa Dirham kwa ahadi ya kulipwa baadae? Ninamaanisha iwapo nitataka kununua kilo moja ya tende kisha nikalipa gharama yake baadae? Tafadhali tufaidishe kwa kupata elimu na in shaa Allah Mwenyezi Mungu atakulipa yaliyo bora zaidi.

Suali la Zakaria Karimeh:

Mwenyezi Mungu Mtukufu akubariki ila nivipi kuhusu kuchelewesha malipo kwakulipa kidogokidogo (kulipa kwa awamu) Je inaruhusiwa iwapo Dhahabu imenunuliwa kwa fedha ya karatasi?

Suali la Ayman Alfjjary:

Niipi tofauti baina ya Dhahabu kama deni (na nikwanini ni Haram) na baina ya mkopo ambao ni mubaha kwa mujibu wa kilicho semwa katika kipengele cha mada kuhusu Riba na kubadilishana (Sarf) katika nidham mfumo wa uchumi wa kiislam?

Swali la Hisham Is’efan:

Assalam alaykum Sheikh wetu na Amir wetu….salam za upendo kwako…hadithi ifuatayo imetajwa katika kitabu Nidhamu ya uchumi ya kiislam katika chapta/sura/mlango wa Riba na Mabadilishano ukurasa wa 259 (chapa ya kiingereza)

“Dhahabu kwa dhahabu, fedha kwa fedha, ngano kwa ngano,  kwa , tende kwa tende na chumvi kwa chumvi….” hadi mwisho wa Hadith. Swali langu ni, na Allah sw akubariki…. Je vyakula hivi vinne vilivyotajwa wazi katika Hadith hii vina hukmu sawa na kama ilivyo namna ya dhahabu na fedha katika kuuza na kununua? Yaani kwa mfano, inajuzu kwangu kuchukua kama deni kiloba/kipolo cha ngano hali yakuwa kumbukumbu iliwekwa kwa thamani/bei yake?. Au kuna tofauti yoyote katika pesa hizi mbili na baina ya vyakula hivi vilivyotajwa katika Hadith? Na je, vitu vikisha pitia kiwandani ni tofauti na vikiwa ghafi? Samahani kwa urefu wa swali na Mwenyezi Mungu akupe Baraka zake, na Assalam Alayku Warahmatullah.

Jawabu:

Wa Alaikum Assalaam Wa Rahmatullah Wa Barakaatuhu,

Maswali yenu mane yanafanana na kwaajilihiyo basi tuta yajibu kwa namna ya swali moja tukizingatia zaidi katika katika Riba ilivyo katika namna ya mali sita: Dhahabu, Fedha, Ngano, , Tende na Chumvi, na wala siosaba kama ilivyo tajwa katika swali la kwanza.

Jawabu kwa maswali haya nikama ifuatavyo:

 1. Mtume wa Mwenyezi Mungu saw amesema…… “Dhahabu kwa dhahabu, fedha kwa fedha, ngano kwa ngano, kwa , tende kwa tende na chumvi kwa chumvi; kila kitu kwa kama chenye kufanana nacho, kipimo kwa kipimo, na kiganja kwa kiganja (yaani, hapohapo) na iwapo vinatofautiana uzeni kwanamna mnayopenda, iwapo ni mkono kwa mkono”. Imesimuliwa na Al-Bukhaar na Muslim kupitia kwa Ubaadah Bin As-Saamit radhi za Allah ziwe juu yake.

Matini/hadithi hii ipo wazi katika hali ambapo kutatokea tofauti ya riba kwa misingi ya aina kama biashara itakavyokuwa kama mtakavyotaka ikiwa na maana kwamba sio hukmu ya wajibu kwayo kuwa kitu kwa kinacho fanana nacho japokuwa kumiliki ni hukmu (muuzaji amiki anacho uza). Na matamshi (lafdh) ‘Al-Asnaaf’ (aina) imetamkwa katika namna ya jumla (Amm) ikihusisha aina zote sita za riba. Hakuna kilichoachwa katika hili isipokuwa kama kuna dalil na katika hali ya kukosekana dalili basi hukmu ni mubaha kwa kubadilishana ngano kwa , au ngano kwa dhahabu, au  kwa fedha, au tende kwa chumvi, tende kwa dhahabu au chumvi kwa fedha, na kadhalika. Ni mubaha kubadilishana kwa namna hii bila kujali tofauti ya kiwango cha kubadilika kwa thamani ya kubadilishana au bei mradi tu iwe ni mkono kwa mkono (hapo kwa hapo) na wala isiwe kwa mtindo wa kukopeshana. Kinacho fanyika kwa dhahabu na fedha ndio pia huswihi kwa pesa ya karatasi kwa kuwa vyote vina illah (hoja) ya pamoja, nayo ni ‘Naqdiyah’ (kutumika kama pesa) pale ambapo hutumika kama bei na kwa malipo (mshahara).

 1. Kulikuwa na kutojumuishwa baadhi ya vitu katika uwajibu wa kuchukua umiliki wakati wa biashara kwa misingi ya makundi ya Riba ikiwa katika Rahn (makubaliano ya kutunza mali) pindi inapo nunuliwa mali ya namna nne: ngano, kwa nyakati tofauti tofauti na alimpa ngao ya chuma kama dhamana/rehani”. Hii inamaana kwamba Mtume saw alinunua chakula kwa kuchukua deni japokuwa hili lilifanyika kwa namna ya rehani. Chakula chao katika zama zile kilikua kinatokana na namna ya Riba. Na hii sawa na kilichotajwa katika hadith “Chakula kwa chakula, kitu kwa mfano wake na chakula chetu kwa wakati ule kilikuwa ” kama ilivyopokewa na Ahmad na Muslim kupitia kwa Mua’mmar Bin Abdullah. Hivyo basi ni mubaha kununua vilivyo katika makundi haya ya Riba kwa njia ya deni/kukopa iwapo kuna kilicho achwa rehani na muuzaji hadi atapo leta gharama.

3.Iwapo mkopeshaji na mdaiwa/aliyekopeshwa wana maamiliano mema, hawanashaka baina yao basi hakutakuwa na haja yakuwepo suala la rehan. Dalil ya hilo ni kauli Yake SW Na iwapo mpo safarini na hamuwezi kupata mwandishi, basi kiwekwe kitu rehani. Na iwapo mmmoja kamuamini/ kampa dhamana mwingine Yule aliye pewa dhamana aoneshe uaminifu, na amche Allah SW”. (2:283)

Ayah hii tukufu inatueleza kwamba kuweka dhamana/rehani kwa deni wakati watu wapo safarini hufanyika bila rehani iwapo mkopeshaji na mkopeshwaji wanaaminiana. Hii inahusu tu rehan katika ununuzi kwa njia ya deni kwa aina za makundi mane ya Riba: ngano, , chumvi na tende. Na hiyo nikama Mwenyezi Mungu SW anavyosema: “Na iwapo mmojawenu ana muamini mwenzake”

Hii dalili yake ipowazi hapa na katika suala la kuhusu kuweka rehani, haihitajiki tena hapa.

4). Hivyobasi ni mubaha kununua namna za makundi manne ya Riba; ngano, shayiri, tende na chumvi kwa pesa kama deni bila ya kuwepo au kukiwepo na rehan kwa malipo ya deni katika mazingira ambapo muuzaji na mnunuzi hawatiliani shaka,wapo na amani kwa kuaminiana mambo yao…. Kwa hali hizi mbili, kununua katika namna hizi mbili ni mubaha. Ina maana kwamba chumvi ambayo umeulizia kuinunua kwa deni/kukopa ni mubaha kwa kuzingatia aya hii tukufu: “Na iwapo mna aminiana”.

Katika chimbua na kupima kwangu hii ndio nimeona kuwa ni hoja yenye nguvu kwa suala hili, na hakika Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi na ni Mwenye Hekma.

5).Nimuhimu kufahamu kwamba kauli ifuatayo imo katika maelezo ya Sahih Al-Bukhaar ya Ibn Battaal katika mlango “kununua chakula kwa kuchelewesha malipo (kulipa baadae)”: “hawakutofautiana miongoni mwa wataalam juu ya kwamba ni mubaha kununua chakula kwa bei maalum (inayo julikana) kwa muda maalum (unao julikana kwa malipo)”.

Vilevile imetajwa katika kitabu; ‘Al-Fiqh ‘Alaa Al-Madhaahib Al-Arba’a’cha Al-Juzairi kuhusu kununua aina hizi za namna za Riba, kwamba: “Na ikiwa kwamba mojawapo ya namna ya kubadilisha/kuuziana ni pesa na nyingine ni chakula  basi ina faa kuchelewa (katika kulipa kwake)”

Alafu pia ilitajwa katika ‘Al-Mughni’ cha Ibn Qudamah al-Maqdisi alipokuwa akijadili juu ya kuharamishwa kwa biashara ya namna nne kwa nyingine kwa kukopesha/ kwa deni…. Akasema: “Nitofauti na iwapo namna hizi nne zitauzwa kwa dirham au vipimo vya vitu vingine kwa kukopa basi inahitajika dhamana/rehani iwepo”.

Hitimisho:

1) Ni mubaha kufanya biashara ya ngano, shayiri, tende na chumvi kwa pesa au kwa kukopesha kwa rehan ya kulipa deni au bila ya kuwepo kwa rehan iwapo muuzaji na mnunuaji wapo katika salama na wana amianiana ….ila katika namna iliyo nje ya halihizi mbili haijuzu.

2) Kununua dhahabu kwa mkopo haijuzu kamwe iwe pesa iliyokubaliwa ni dhahabu au noti au iwe malipo kwa awamu katika hali ya kwamba sehemu ya malipo yamefanyika hapohapo na yaliyobaki yaka gawanywa kulipwa kwa awamu….. kwa hali hii ya mwisho ya kulipa sehemu ya gharama/ bei mwanzo, kisha kilicho cha kufaa kuangaliwa kwa munasaba wa biashara ya dhahabu ni kwamba iwapo gharama zake zimelipwa maramoja zote; yaani mwanzo katika mkupuo wa awamu ya kwanza tu. Lakini kwa malipo ya kilichobaki katika gharama kwa kulipwa kwa awamu basi biashara ya namna hii haifai….

Lakini ikitokea kwamba awamu zote malipo yalicheleweshwa ambapo hakuna yoyote iliyo kamilishwa maramoja basi biashara ote kwa ujumla wake haifai kutokana na kutekeleza dalili za kubadilishana mali zilizo katika makundi haya ya Riba juu yake.

3) Kuhusu kukopesha dhahabu, fedha, pesa na vingine katika makundi ya Riba; ni mubaha kwa masharti maalum nayo ni kwamba kusipatikane faida yoyote na hii nikwa sababu inatofautiana na biashara na kubadilishana japo kuwa kimuonekano huonekanwa kufanana.  Inakuwa hivi kwasababu biashara na kubadilishana hujumuisha mbadilishano wa pesa kwa pesa ya namna yake au ya namna nyingine tofauti. Ila kwa mkopo ina maana utoaji wa pesa kwa mwingine na kisha kuipokea kutoka kwake baadae kama ilivyokuwa ( bila mabadiliko). Mkopo huchukuliwa kwa namna ya huruma na upendo na dalil/ushahid wake ni tofauti na dalil za biashara na dalili za biashara ya vitu vilivyokatika makundi ya Riba haitumik kwa hivi ilikufanya iwe haram kama biashara ya dhahabu kwa mkopo…. Bali kunadalili ya kuonesha kuwa ni mubaha kama ilivyo nukuliwa katika Muslim akichukua kutoka kwa Abu Rafi’: “Kwamba Mtume SAW alichukua ngamia mdogo (umri chini ya miaka 6) kutoka kwa bwana mmoja kama mkopo. Kisha akaletewa ngamia wengi miongoni mwa ngamia wa sadaqah. Basi alimtaka Abu Rafi’ amrejeshee Yule bwana ngamia mdogo (ikiwa ni ulipaji wa deni). Abu Rafi’ ali mrejesha ngamia kwa Yule bwana na akasema: sikuona miongoni mwao bali ngamia walio bora wa umri zaidi ya miaka sita. Mtume saw akasema: “Mpe huyo huyobwana kwani katika watu walio bora niwale wanaolipa madeni yao”

Pia Ibn Hibban anasimulia kutoka kwa Ibn Mas’oud ra kwamba Mtume saw amesema: “Hakuna muislam ambaye atampa mkopo muislam mara mbili bali itakuwa kama sadaqqah (maramoja)” na Mtume saw alikuwa akikopa.

Ndugu yenu,

Ata Bin Khalil Abu Al-Rashtah

144 Comments
 1. Davidseade says

  https://drugsoverthecounter.com/# meclizine over the counter

 2. gygienede says

  precio de priligy en mexico Normal onset of puberty is very wide in boys after 9 years upto 14 years is considered normal

 3. RichardRiT says

  best allergy medications over-the-counter muscle relaxer over the counter

 4. RichardRiT says

  bv treatment over the counter over the counter ear drops

 5. Larrygof says

  over the counter diet pills that work over the counter diuretics

 6. gygienede says

  71 Thrombo Embolus Deterrent TED stockings, in contrast, are not suitable as they offer a different level of compression generic for cialis

 7. Jessesoica says

  Get here. Everything about medicine.
  ivermectin where to buy
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Cautions.

 8. Kevincam says

  Get warning information here. Definitive journal of drugs and therapeutics.
  ivermectin 50 mg
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 9. Zacharyemids says

  What side effects can this medication cause? Everything about medicine.
  https://stromectolst.com/# where to buy stromectol online
  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 10. Ronaldrhish says

  What side effects can this medication cause? What side effects can this medication cause?
  stromectol tab 3mg
  earch our drug database. Best and news about drug.

 11. Kevincam says

  Read information now. Some are medicines that help people when doctors prescribe.
  ivermectin 1 cream 45gm
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Definitive journal of drugs and therapeutics.

 12. Kevincam says

  earch our drug database. Drugs information sheet.
  https://stromectolst.com/# ivermectin 80 mg
  Read here. Actual trends of drug.

 13. Zacharyemids says

  drug information and news for professionals and consumers. Some trends of drugs.
  ivermectin pills canada
  earch our drug database. Long-Term Effects.

 14. Kevincam says

  Read here. Drugs information sheet.
  https://stromectolst.com/# ivermectin cream canada cost
  Everything information about medication. Read here.

 15. Ronaldrhish says

  Get information now. Prescription Drug Information, Interactions & Side.
  ivermectin gel
  safe and effective drugs are available. Read here.

 16. Kevincam says

  Read here. Medicament prescribing information.
  https://stromectolst.com/# ivermectin 3mg pill
  Commonly Used Drugs Charts. Medscape Drugs & Diseases.

 17. Ronaldrhish says

  Definitive journal of drugs and therapeutics. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  ivermectin iv
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Read now.

 18. JamesCloub says

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Medscape Drugs & Diseases.
  https://mobic.store/# cheap mobic without prescription
  Top 100 Searched Drugs. What side effects can this medication cause?

 19. Williebow says

  Read now. drug information and news for professionals and consumers.
  https://nexium.top/# cost of cheap nexium without prescription
  Read here. earch our drug database.

 20. DavidCor says

  Drug information. Commonly Used Drugs Charts.
  where can i get levaquin
  All trends of medicament. Top 100 Searched Drugs.

 21. Donaldser says

  safe and effective drugs are available. drug information and news for professionals and consumers.
  https://nexium.top/# nexium pills
  Get warning information here. Actual trends of drug.

 22. Williebow says

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. earch our drug database.
  https://mobic.store/# buy mobic without insurance
  Long-Term Effects. Some trends of drugs.

 23. Jamesgef says

  Get information now. drug information and news for professionals and consumers.
  where can i buy nexium prices
  Generic Name. Read information now.

 24. Donaldser says

  Read information now. Drugs information sheet.
  https://mobic.store/# cheap mobic pill
  Top 100 Searched Drugs. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 25. Williebow says

  Everything about medicine. п»їMedicament prescribing information.
  price of lisinopril generic
  Read information now. Read information now.

 26. Donaldfoext says

  safe and effective drugs are available. Read now.
  average cost of generic zithromax
  Read now. Drugs information sheet.

 27. Dennissic says

  earch our drug database. Some are medicines that help people when doctors prescribe.
  where to get clomid
  Cautions. Long-Term Effects.

 28. hadiah togel says

  Nice post. I learn something totally new and challenging on websites

 29. AaronBiabe says

  Drugs information sheet. Medscape Drugs & Diseases.
  cost generic clomid now
  п»їMedicament prescribing information. Everything information about medication.

 30. Davidnon says

  Drug information. Read information now.
  zithromax for sale cheap
  Read information now. Definitive journal of drugs and therapeutics.

 31. JamesVonee says

  Get information now. drug information and news for professionals and consumers.
  where to get generic propecia for sale
  Best and news about drug. earch our drug database.

 32. Davidnon says

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Medscape Drugs & Diseases.
  how to buy clomid online
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Medicament prescribing information.

 33. Dennissic says

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Top 100 Searched Drugs.
  https://azithromycins.online/ can you buy zithromax over the counter in canada
  Drug information. Get warning information here.

 34. JamesVonee says

  Top 100 Searched Drugs. What side effects can this medication cause?
  can you buy cheap clomid without rx
  Best and news about drug. Get warning information here.

 35. AaronBiabe says

  Medscape Drugs & Diseases. Generic Name.
  where to buy propecia tablets
  earch our drug database. Some trends of drugs.

 36. Davidnon says

  earch our drug database. Long-Term Effects.
  can i buy generic propecia pill
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 37. Dennissic says

  Top 100 Searched Drugs. Everything information about medication.
  where to buy cheap clomid without insurance
  Best and news about drug. Read information now.

 38. JamesVonee says

  drug information and news for professionals and consumers. Get here.
  https://clomiphenes.com where can i get cheap clomid pill
  Commonly Used Drugs Charts. Read information now.

 39. Donaldfoext says

  Best and news about drug. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  can you buy cheap clomid prices
  Read information now. Medscape Drugs & Diseases.

 40. MortonNic says

  All trends of medicament. Actual trends of drug.
  https://edonlinefast.com cheap erectile dysfunction pills online
  earch our drug database. earch our drug database.

 41. RobertAsten says

  Get information now. Prescription Drug Information, Interactions & Side.
  gnc ed pills
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. earch our drug database.

 42. nontonia says

  Awesome! Its genuinely remarkable post, I have got much clear idea regarding from this post

 43. rtp bambu says

  Nice post. I learn something totally new and challenging on websites

 44. Philipzoose says

  Best and news about drug. Everything information about medication.
  top ed drugs
  Read information now. Cautions.

 45. MortonNic says

  Everything what you want to know about pills. Medscape Drugs & Diseases.
  cheap erectile dysfunction pills online
  What side effects can this medication cause? Generic Name.

 46. RobertAsten says

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Read now.
  best drug for ed
  Everything about medicine. Cautions.

 47. Efrenmof says

  Cautions. Get information now.
  medication for ed dysfunction
  Read information now. drug information and news for professionals and consumers.

 48. Philipzoose says

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. What side effects can this medication cause?
  ed drug prices
  Generic Name. All trends of medicament.

 49. Donaldfoext says

  Generic Name. Get here.
  zithromax buy online
  Read now. Drugs information sheet.

 50. MichaelSom says

  Top 100 Searched Drugs. Medscape Drugs & Diseases.
  canadian online drugs
  Everything information about medication. Cautions.

 51. bambu4d says

  I think the content you share is interesting, but for me there is still something missing, because the things discussed above are not important to talk about today.

 52. EdgarWeign says

  Definitive journal of drugs and therapeutics. Cautions.
  legitimate canadian pharmacy
  Read here. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 53. bambutogel says

  Great information shared.. really enjoyed reading this post thank you author for sharing this post .. appreciated

 54. JeffreyAnern says

  Get here. Some are medicines that help people when doctors prescribe.
  canadian pharmacy 24
  Best and news about drug. Everything what you want to know about pills.

 55. RobertAsten says

  Everything about medicine. What side effects can this medication cause?
  https://canadianfast.online/# online canadian pharmacy
  Commonly Used Drugs Charts. safe and effective drugs are available.

 56. VictorDek says

  Drug information. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  https://canadianfast.com/# anti fungal pills without prescription
  Best and news about drug. п»їMedicament prescribing information.

 57. bambutogel says

  I like the efforts you have put in this, regards for all the great content.

 58. EdgarWeign says

  Read here. drug information and news for professionals and consumers.
  best canadian pharmacy for viagra
  Actual trends of drug. Some trends of drugs.

 59. JeffreyAnern says

  earch our drug database. Definitive journal of drugs and therapeutics.
  ed drugs online from canada
  safe and effective drugs are available. drug information and news for professionals and consumers.

 60. MichaelSom says

  Definitive journal of drugs and therapeutics. Definitive journal of drugs and therapeutics.
  cialis canadian pharmacy
  Actual trends of drug. Medscape Drugs & Diseases.

 61. RobertAsten says

  All trends of medicament. Top 100 Searched Drugs.
  canadian pharmacy online
  Best and news about drug. Get warning information here.

 62. JeffreyAnern says

  Definitive journal of drugs and therapeutics. Long-Term Effects.
  https://canadianfast.com/# pet meds without vet prescription
  earch our drug database. п»їMedicament prescribing information.

 63. EdgarWeign says

  All trends of medicament. Actual trends of drug.
  canadian online drugs
  Get here. Get warning information here.

 64. JeffreyAnern says

  Commonly Used Drugs Charts. earch our drug database.
  https://canadianfast.com/# non prescription erection pills
  Read information now. Best and news about drug.

 65. RobertAsten says

  Commonly Used Drugs Charts. Some trends of drugs.
  canadian pharmacy cialis 40 mg
  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Long-Term Effects.

 66. bandar togel online says

  I do not even understand how I ended up here, but I assumed this publish used to be great

 67. daftar slot online says

  Good post! We will be linking to this particularly great post on our site. Keep up the great writing

 68. BillyShilk says

  What side effects can this medication cause? Get here.
  sildenafil 100mg sale
  Read here. safe and effective drugs are available.

 69. CharlesSmipt says

  Generic Name. Some trends of drugs.
  buy sildenafil in canada
  Read here. Everything about medicine.

 70. rtp bambu4d says

  very informative articles or reviews at this time.

 71. layarkaca21 says

  Cool that really helps, thank you.

 72. Alberthix says

  Commonly Used Drugs Charts. Get warning information here.
  where can i buy cialis
  Everything information about medication. Read here.

 73. WillisNag says

  Everything information about medication. Definitive journal of drugs and therapeutics.
  cialis dapoxetine overnight shipping canada
  Read now. Medscape Drugs & Diseases.

 74. MorrisSep says

  Get here. Long-Term Effects.
  https://tadalafil1st.online/# generic tadalafil daily
  Drugs information sheet. What side effects can this medication cause?

 75. RobertTet says

  Get warning information here. Cautions.
  tadalafil without prescription
  Read here. Get information now.

 76. RobertTet says

  Best and news about drug. Read here.
  https://tadalafil1st.online/# tadalafil from india
  Everything what you want to know about pills. Read here.

 77. MorrisSep says

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. safe and effective drugs are available.
  https://tadalafil1st.com/# buy tadalafil online usa
  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Read now.

 78. RobertTet says

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  https://tadalafil1st.com/# discount tadalafil 20mg
  Everything about medicine. Top 100 Searched Drugs.

 79. Alberthix says

  Medscape Drugs & Diseases. Get here.
  what works better cialis or viagra?
  Drugs information sheet. Everything about medicine.

 80. Sammyhek says

  Generic Name. Some are medicines that help people when doctors prescribe.
  cialis dapoxetine 24 tab
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Drug information.

 81. Michaelguh says

  safe and effective drugs are available. earch our drug database.

  how can i get generic propecia price
  Generic Name. What side effects can this medication cause?

 82. rtp admin riki says

  You’re so awesome! I don’t believe I have read a single thing like that before. So great to find someone with some original thoughts on this topic. Really.. thank you for starting this up. This website is something that is needed on the internet, someone with a little originality!

 83. slot online gacor says

  For the reason that the admin of this site is working, no uncertainty very quickly it will be renowned, due to its quality contents.

 84. bo togel says

  Hi there to all, for the reason that I am genuinely keen of reading this website’s post to be updated on a regular basis. It carries pleasant stuff.

 85. Michaelguh says

  Everything about medicine. п»їMedicament prescribing information.
  https://amoxila.store/ amoxicillin 825 mg
  Everything information about medication. Everything what you want to know about pills.

 86. togel taipei says

  I appreciate you sharing this blog post. Thanks Again. Cool.

 87. aplikasi slot says

  This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

 88. graliontorile says

  I was recommended this web site by means of my cousin. I’m no longer positive whether this put up is written by means of him as no one else understand such specified approximately my trouble. You are wonderful! Thank you!

 89. Christia Holsten says

  I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this blog. Thank you, I will try and check back more often. How frequently you update your website?

 90. www.soxforhorses.com says

  Throughout the grand design of things you’ll get an A+ for effort and hard work. Where you actually misplaced me personally was on all the facts. As they say, details make or break the argument.. And that couldn’t be much more true here. Having said that, let me reveal to you just what exactly did do the job. The authoring is definitely really engaging and that is possibly the reason why I am making the effort to comment. I do not make it a regular habit of doing that. Next, even though I can see a jumps in reason you make, I am not necessarily convinced of exactly how you seem to unite your details which make the conclusion. For the moment I will, no doubt subscribe to your issue however trust in the foreseeable future you connect your facts better.

 91. Token Deployment Tool says

  We’re a bunch of volunteers and opening a brand new scheme in our community. Your web site offered us with useful information to paintings on. You have performed an impressive job and our whole community might be thankful to you.

 92. Ethereum Contract Generator says

  Regards for helping out, good info .

 93. Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

 94. local commercial roof repair says

  Dead written written content, Really enjoyed reading through.

 95. tlovertonet says

  Only wanna remark on few general things, The website design is perfect, the written content is really fantastic. “I delight in men over seventy. They always offer one the devotion of a lifetime.” by Oscar Fingall O’Flahertie Wills Wilde.

 96. tlovertonet says

  Hello there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok. I’m definitely enjoying your blog and look forward to new updates.

 97. Sox 4 Horses bed sores says

  Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such great info being shared freely out there.

 98. Janique says

  It’s difficult to find experienced people for this topic, but
  you seem like you know what you’re talking about! Thanks

 99. Deepnudes says

  RedTube is yours – your Home of videos Porno.
  Welcome to RedTube, the Home of Videos Porno. So just feel yourself at home and start browsing our constantly updating vast archive of porno
  graphic materials, or create a profile, save and share your favorite porno flicks and get in contact with other
  porno video lovers. In informal web discourse, tempers
  get frayed, and often we do convert a bad idea into a bad person,
  and this is wrong. But from outside the industry, it’s easy to wonder
  where this idea of transforming ice into something beautiful came from.

  And, according to Amendola, in both Ancient Rome and India,
  the wealthy began eating and drinking ice mixed with fruit juices as a
  lavish dessert – a precursor to ice cream and sorbet.
  I haven’t heard you say you feel any attraction to
  men, so I have no sense of if you feel or have felt that at all, and, if so, to
  what degree. Over enchiladas and Cokes, we talked about
  his family, Danville, the economy, and, of course, his time in prison.

 100. wedding rings for women says

  I am constantly looking online for tips that can aid me. Thank you!

 101. link building services says

  I really enjoy reading through on this internet site, it has great content.

 102. GMB SEO says

  I got what you mean ,saved to bookmarks, very decent web site.

 103. I am glad to be one of several visitants on this great site (:, thankyou for putting up.

 104. Very wonderful information can be found on blog. “That is true wisdom, to know how to alter one’s mind when occasion demands it.” by Terence.

 105. cheap personal trainer says

  Great line up. We will be linking to this great article on our site. Keep up the good writing.

 106. find out here now says

  You completed a few nice points there. I did a search on the theme and found the majority of people will agree with your blog.

 107. moncler clothing company says

  I do not know if it’s just me or if perhaps everybody else encountering
  problems with your site. It appears as if some of the written text in your posts are running
  off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to
  them too? This may be a problem with my web browser because I’ve had this happen previously.
  Appreciate it

 108. hire a hacker reviews says

  I enjoy the efforts you have put in this, thank you for all the great content.

 109. bulantogel says

  I will right away grab your rss as I can not find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly let me know in order that I could subscribe. Thanks.

 110. sc-t5100m says

  Thank you, I have just been searching for info about this topic for ages and yours is the greatest I have discovered so far. But, what about the conclusion? Are you sure about the source?

 111. flowforce max review says

  What is FlowForce Max? FlowForce Max Advanced Formula is a holistic blend designed to promote optimal prostate health

 112. aizen power reviews says

  What Is Aizen Power? Aizen Power is presented as a distinctive dietary supplement with a singular focus on addressing the root cause of smaller phalluses

 113. Sight Care says

  It is really a nice and useful piece of info. I’m glad that you shared this useful info with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 114. Today, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

 115. Boostaro reviews says

  Hi, i believe that i saw you visited my blog so i got here to “go back the want”.I am attempting to in finding things to improve my website!I guess its ok to use some of your ideas!!

 116. Sightcare reviews says

  You can definitely see your enthusiasm within the work you write. The arena hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. All the time go after your heart.

 117. Sugar defender review says

  Great info and right to the point. I am not sure if this is really the best place to ask but do you guys have any thoughts on where to employ some professional writers? Thx 🙂

 118. Sight Care Review says

  I really appreciate this post. I’ve been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thx again

 119. hire a snapchat hacker says

  Really superb visual appeal on this internet site, I’d rate it 10 10.

 120. Java Burn says

  Thank you for sharing excellent informations. Your site is very cool. I’m impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and just couldn’t come across. What a great web site.

 121. Tonic Greens Review says

  It is really a great and helpful piece of info. I¦m happy that you just shared this helpful information with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 122. boostaro review says

  Rattling great information can be found on web site.

 123. sugar defender review says

  It is truly a great and useful piece of info. I am happy that you shared this helpful information with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 124. Billionaire Brain Wave says

  Woh I enjoy your blog posts, saved to favorites! .

 125. Glucotrust says

  Thanks for sharing superb informations. Your site is very cool. I am impressed by the details that you’ve on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and simply could not come across. What a great web site.

 126. ikaria juice says

  Ikaria Lean Belly Juice is a fast-acting weight loss supplement that is developed to incinerate stubborn fat.

 127. tonic greens review says

  Tonic Greens, a natural health supplement, is designed to enhance immune function.

 128. fitspresso reviews says

  FitSpresso is a weight loss supplement developed using clinically proven ingredients extracted from natural sources.

 129. Lift Detox says

  Some truly nice and useful info on this web site, also I conceive the layout contains excellent features.

 130. Renew Review says

  Hmm it seems like your site ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any points for rookie blog writers? I’d definitely appreciate it.

 131. Fitspresso says

  You actually make it seem really easy with your presentation however I find this topic to be really something which I believe I’d by no means understand. It sort of feels too complex and extremely broad for me. I’m taking a look forward on your next submit, I will try to get the hold of it!

 132. puravive says

  Puravive is a natural weight loss supplement and is said to be quite effective in supporting healthy weight loss.

 133. puravive says

  Puravive is a natural weight loss supplement and is said to be quite effective in supporting healthy weight loss.

 134. renew reviews says

  Renew: An OverviewRenew is a dietary supplement that is formulated to help in the weight loss process.

 135. Sight Care review says

  I just like the helpful information you supply in your articles. I will bookmark your blog and test again here regularly. I’m somewhat sure I will learn a lot of new stuff proper here! Good luck for the following!

 136. sugar defender says

  What Is Sugar Defender? Sugar Defender is a new blood sugar-balancing formula that has been formulated using eight clinically proven ingredients that work together to balance sugar levels.

 137. nagano lean body tonic says

  Nagano Lean Body Tonic: An IntroductionNagano Lean Body Tonic is a dietary supplement designed to help lose unhealthy weight.

 138. potent stream says

  What Is Potent Stream? Potent Stream is a male health formula that helps to maintain healthy urinary and prostate health by killing off all the toxins in the body

 139. phone hackers for hire says

  You have remarked very interesting details! ps decent internet site. “Wisdom is the supreme part of happiness.” by Sophocles.

 140. Renew says

  I like this website so much, bookmarked. “Respect for the fragility and importance of an individual life is still the mark of an educated man.” by Norman Cousins.

 141. order cbd says

  Some times its a pain in the ass to read what people wrote but this web site is real user friendly! .

 142. Lottery Defeater says

  Very efficiently written story. It will be useful to everyone who utilizes it, as well as myself. Keep up the good work – looking forward to more posts.

 143. sight care says

  Sight Care is a visual wellness supplement that is currently available in the market. According to the Sight Care makers, it is efficient and effective in supporting your natural vision

 144. Fitspresso says

  I went over this site and I conceive you have a lot of good information, saved to fav (:.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.